ICBC bankasının sunduğu kredilerden bazıları

İşletme Sermayesi Finansmanı

Spot TL Kredi

Tutarı, uygulanacak faiz oranı ve vadesi, kullandırım tarihinde sabit olarak belirlenen anapara ve faiz ödemesi vade sonunda gerçekleştirilen kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanmasına yönelik kredilerdir. Faiz oranının kredi açılışı esnasında sabitlenmesi dolayısıyla vade sonunda ödenecek faiz tutarının belirli olması nakit yönetiminde kolaylık sağlamaktadır.

Rotatif TL Kredi

Kısa süreli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla vadesi ve faizi piyasa koşullarına bağlı olarak değişen kredidir. Piyasa koşullarına göre değişen faiz, üçer aylık dönemlerde ve kredi kapamasının sözkonusu olduğu durumlarda tahakkuk etmektedir. İstenildiği zaman kredinin kısmen veya tamamen kapanması imkanı firmalara kasa kolaylığı sağlamaktadır. İstenildiği zaman kredi kullanılır, istenildiği zaman kapatılır.

Dövize Endeksli Kredi

Belirli bir döviz cinsinden sabit bir tutara endekslenerek kullandırım tarihindeki TL karşılığının ödendiği geri ödemesinin ve faizinin endekslenen dövize bağlı olarak hesaplanıp tahsilatın TL olarak yapıldığı kredi türüdür. Kullandırım olarak TL döviz kredilerine benzemektedir. Ancak döviz kredileri sadece ihracat ve döviz kazandırıcı işlemlerin finansmanında kullanılabilmekte olup, buna karşılık Dövize Endeksli Krediler her türlü ticari faaliyetin finansmanında kullanılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında DEK'lerin taahhüt açığı ve müeyyide riski getirmeme avantajı bulunmaktadır. Bu kredi türünde, kur farkı ve faiz üzerinden KKDF ve BSMV tahsilatı sözkonusudur. Kur artışının faizlerin altında seyretmesi halinde avantaj sağlamaktadır. Vade sonuna kadar faiz değişmez.

Erken Kapama Opsiyonlu Değişken Faizli Dövize Endeksli Kredi

İhracat taahhüdü bulunmayan, istenildiği zaman kısmi yada tamamen kapama imkanı bulunan, rotatif kredi özelliği taşıyan kredi türüdür.

İşletme Kredileri

Türkiye'deki yerleşik kişiler tarafından borçlu sıfatıyla yurtdışındaki bankalar ve diğer finans kaynaklarından döviz olarak sağlanan herhangi bir ihracat taahhüdü bulunmayan ve TL olarak bir defada kullandırılan kredi türüdür. Ortalama vade genelde 1 yıldan uzun olduğundan KKDF muafiyeti sözkonusudur.

İskonto ve İştira Kredileri

Henüz vadesi gelmemiş olan senetlerin vadeye kadar olan süreye karşılık gelen faiz, komisyon ve bunlar üzerinden hesaplanan KKDF, BSMV gibi yasal kesintilerin düşülmesinden sonra kalan meblağın ödenmesi şeklinde kullandırılan kredi türüdür. Çek/senet portföyü geniş olan, nakit akışı yoğun firmalarda kısa vadeli nakit ihtiyacının giderilmesinde kolaylık sağlamaktadır. İşleme konu olan senetlerin borçlusu ile Banka aynı il sınırlarındaysa iskonto, farklı şehirlerdeyse iştira kredisi olarak adlandırılmaktadır.

Real time web analytics, Heat map tracking